- HAR SOM MÅL Å GJØRE DIN HVERDAG ENKLERE

Veifo har vært Gurusoft partner siden 2015 og partneravtalen omhandler salg og support av Gurusoft produkter. Sammen tilbyr vi en helhetlig løsning for innsamling av forbruksdata, analyse, kartlegging og gjennomføring av tiltak som er unik i markedet.

Gurusoft EOS er et energioppfølgingssystem for industri, bygg og eiendom som ved bevisst bruk gir umiddelbar gevinst!

Gurusoft EOS er ledende innen energioppfølging. Systemet avdekker årsakene til unødig energiforbruk og energilekkasjer, samtidig som det holder et våkent øye med de ulike energikildenes forbruk.

Alle som benytter Gurusoft EOS, sparer penger på sitt energi og vannforbruk. Vi hjelper også våre kunder med å forenkle, automatisere og effektivisere hverdagen.

Gjennom integrasjonsmotorer innhentes og samles data fra alle aktuelle kilder for å sikre en helhetlig og automatisert verdikjede for våre kunder. Dette gjelder alt fra måleverdier med ønsket tidsoppløsning fra energi og vannkilder til eksterne værdata og dataloggere.

Noen fordeler for industri, bygg og eiendom er:

 • 15 års erfaring med systemet
 • Ferdig løsning fra nett-/el leverandørene
 • Ferdig løsning fra egne lokale målere eller fra SD-anlegg
 • Automatisk innhenting og rapportering av Laboratoriedata – sender varsel på sms/epost ved avvikende verdier! Sikker Produksjon!
 • Rapporterer forbruk/kost pr produserte enhet
 • Enkel distribusjon av rapporter
 • Dokumenterer resultatet av gjennomførte tiltak
 • Viser forbruk og avvik alt fra timesverdier til døgn, uke, måned, kvartal og år.
 • Gir grunnlag for ENOVA støtte
 • Gir avvik i energiforbruk ut i fra budsjett
 • Rapporterer også avfallsdata om ønskelig
 • Støtter kravene til miljø- og energisertifisering iht ISO 14001 og 15001

Gurusoft Report er det ledende rapportverktøyet for kommunalteknikk og industri. Produktet er utviklet for å forenkle, effektivisere og automatisere kundens hverdag.

Systemet ivaretar de krav som stilles til et profesjonelt rapporteringssystem, og gjennom Brukerforumet blir produktet videreutviklet for å holde sin ledende posisjon i markedet.

 • Forenkler, effektiviserer og automatiserer
 • Markedets mest fleksible og valgfrie måter å rapportere på
 • God løsning for roller og rettighetsstyring
 • Sporing av alle verdier – selv ved korrigering eller ny dataoverføring
 • Inneholder alle innsamlede data
 • Genererer nye verdier basert på beregninger av innsamlede data
 • Grafisk presentasjon av ønskede verdier

KOMMUNALTEKNIKK

Gurusoft leverer det beste systemet for kommunalteknikk og høster stor anerkjennelse fra bransjens eget fagpersonell. Over 100 kommuner bruker Gurusoft Report og det er i dag ansett som bransjestandarden innen kommunalteknikk.

Vi leverer alt kunden ønsker og sørger for å forenkle, effektivisere og automatisere kundens hverdag.

 • Rapportering av samtlige aktuelle SD verdier
 • Tidsoppløslighet på minutt, time, døgn og rapportering på time, døgn, 24 t, uke, måned, år
 • Slamdeklarasjonsrapporter
 • Overløpsrapportering
 • Vannlekkasjerapportering
 • Fremmedvannsberegning
 • Varighetskurver
 • MATS og KOSTRA (Fylkesmannen) rapportering iht krav

INDUSTRI

Gurusoft har et ledende rapportverktøy for industri. Vi tilbyr markedets mest fleksible og valgfrie måter å rapportere på og tilpasser oss alt etter kundens behov og ønske.

Sammen med Gurusoft hjelper vi kunden med å redusere kostnader, samt og forenkle, effektivisere og automatisere prosseser i hverdagen.

 • Besparelser pr produsert enhet, målt opp mot tidligere perioder
 • Måle og sammenligne verdier
 • Formidle faste rapporter til ulike grupper med ulikt innhold
 • Innsamling av produksjonsdata / driftsdata
 • Grafisk presentasjon av ønskede verdier
 • Inneholder alle innsamlede data
 • Genererer nye verdier basert på beregninger av innsamlede data

Gurusoft bistår sine kunder i prosessen med å automatisere prosessen med innregistrering av analyseresultater fra laboratorier til Gurusoft Report. Gjennom Gurusofts Lab2Report kvalitetssikres dataene før innlesing og eventuell varsling ved overskridelser av grenseverdier.

Best Practice

Gjennom mange års erfaring med denne tjenesten, har Gurusoft etablert en Best Practice modell for å sikre såvel kvaliteten som grunnlaget for en trygg og sikker løsning. I dette foreligger utarbeidede retningslinjer alle involverte parter må forholde seg til. På denne måten sikres alt fra drikkevannet – ref. Drikkevannsforskriften, avløpsvannet – ref. Kvalitetsklassene, til riktig rapportering til MATS og KOSTRA.

MATS rapportering

Hvert år må resultatet av analysene rapporteres til Mattilsynet. Dette gjøres gjennom Altinn. Gjennom Gurusoft Report settes disse rapportene opp, med all nødvendig statistikk klar for innføring til MATS. Dette forenkler prosessen til de ansvarlige til et minimum av tidsbruk.

KOSTRA rapportering

Fylkesmannen skal hvert år motta KOSTRA data fra norske kommuner. Til nå har denne prosessen vært tung og krevende. Gjennom Gurusofts KOSTRA rapportering er jobben redusert til å kjøre en rapport, se gjennom resultatet og deretter overføre dataene direkte til Altinn.

Med Gurusoft Varsling vil du motta kritiske hendelser enten før de oppstår eller straks etter en hendelse inntreffer.

Gurusoft Varsling er et system som kan motta samtlige verdier fra Gurusoft Report, EOS og Lab2Report som overskrider en logget grenseverdi og som etter et egetdefinert regelsett sender en varsling på e-post og/eller sms. Alt etter hvilken prioritet det enkelte varselet har, og til den eller de mottakerne som er definert – gruppevis eller enkeltvis.

Dette sikrer og forenkler hverdagen til de ansvarlige innenfor sitt funksjonsområde.

Enhver tag/enhet i systemet kan ha inntil 4 grenseverdier:

 • Øvre grenseverdi
 • Nedre grenseverdi
 • Øvre normalverdi
 • Nedre normalverdi

Brukerne pådrivere i valg av systemets videre retning!

Gurusoft har årlig avholdt brukerforum. Brukerforumet handler om å presentere Gurusoft Report og EOS data på ulike former som gjør det enklere for flere å nyttegjøre seg informasjonen. Brukerforumet er satt sammen av Gurusofts partnere og kunder, for å sikre en riktig utvikling av systemet. Her med fagområder og nyheter innen Energioppfølging og -forbedring, Avfallssortering, varsling ved overskridelser, “Trafikklys” for rask avdekking av unormalt forbruk, fjernavlesning av målere via dataloggere for enkel, rask og sikker dataoverføring.

Dette er brukernes mulighet til å:

 • Bidra til utviklingen
 • Motta produktnyheter
 • Få inspirasjon i rapportarbeidet
 • Høre på foredrag fra brukere med erfaring
 • Oppnå ny innsikt og økt nytteverdi
 • Delta på en faglig og sosial møteplass
 • Møte utviklingsteamet
 • Slå av en hyggelig fagprat